اهداء جایزه ادبیات نوبل به یون فوسه یک ناامیدی بزرگ است در سیر درمان آن بیمار در حال احتضار ؛ جهان جهان رویه هاست کلیشه ها کپی ها شباهت ها بی هیچ وجه افتراقی برجسته ای I don’t know why they gave the Nobel Prize in literature to Jon Fosse?

.
امرِ اهداء جوایزی همانند نوبل ادبیات به کسانی چون یون فوسه آن نویسنده نروژی یک خرسندی و یک ناامیدی بزرگ در خود دارد
خرسندی از آن جهت که دریافتِ من به عنوان یک نویسنده غرب آسیایی از چند و چون توصیفیِ یک اثر مدرن به تنهایی از دریافتِ تمامی اعضاء آکادمی نوبل قابل تامل تر به نظر می رسد
و ناامیدی از آن جهت که چه تنها مانده ام در این بلبشوء شبهِ ادبیِ ناآگاه
بایسته است عرض نمایم که مدرنیسم آنگونه که این کمترین دارد در حالِ حاضر درک می کند، انگار هنوز به وجود نامده است چه رسد به پُستِ آن

I don’t know why they gave the Nobel Prize in literature to Jon Fosse?