ماهی و آگاهی نام یک قطعه منظوم است از ابن عرض

.
من اگر سلطنت طلب باشم
تو اگر یک چپِ چپ الّهی
هیچ فرقی ندارد این موضوع
راست باشی وَ منحنی خواهی
مشکلم آن توهّمِ محض است
در سرت در نبودِ آگاهی
کاش یک لحظه فکر می کردی
داخلِ تنگ مثلِ یک ماهی
آنچه بیرونِ این جهان، بینی
تو همیشه من هرزگاهی
نامِ آن نیست یک توهّمِ محض
دَورِ تنگ است دور از آگاهی
.
#ابن_عروض