به حرکت اسب در شطرنج که با عشوه انجام می شود می گویند الناز