می دونید چرا کانگرو های آقا نمی تونند برند بربری بخرند چون کیسه ندارند خوش به حال پستون دارا