من در حصار این جغرافیا چیزی نیستم جز یک خرس پارچهءی

.
برای اینکه شبیه خیلی ها به نظر نرسم
ترکِ تابعیتم ر اعلام می کنم امروز
محمود، شیرین، محمد، حسین، نیلوفر و
نازنین
من در حصارِ این جغرافیا چیزی نیستم جز یک خرسِ پارچه ءی با الیافی مصنوعی که کرده اند در مقعدش
عزیزم طلا
بگذار گُه بگیرند سر تا پایش
حال که دیگر جاءی ندارد برای پیرمرد ها و تخصصشان
تبدیلِ
C12H22O11
به
C2H5OH
قندی که دیگر شیرین نیست
باز است و
تلخ
۲۰۲۳۰۳۱۶۱۸۰۲