جهان در بی صاحب ترین وضعیت ممکنه خود است و هر گونه ابراز نظر درباره وجود یک طبقه الیت در راس هرم اداره آن توهمی محض است کپیتالیسم مرده است و نظم نوین جهانی به گور سپرده شده است

.
سقوط سرمایه داری افول کپیتالیسم در چاله گنداب مصرف زدگی مشهود است
این کمترین مرگ کپیتالیسم و نظم نوین جهانی ر زیر چکمه هاء بی نظمی متساطع از نئوخردبورژواسی اعلام می دارم
.
ابراهیم پورباقر
.
نوامبر ۲۰۲۳