جهان جهانِ روسپی هاست، جهانِ خرید و فروش، جهانِ بالا آوردنِ اسیدِ رقیقِ کلر وسطِ یک پارلمان، جهانِ دادن و دریافتن، جهانِ نمایشِ باسن ها و لب ها و می می ها و ساق هاء کلفتِ پا در اروتیک ترین حالتِ ممکنه، جهانِ لُمپن ها، بی شعور ها، شغال ها، کفتار ها، روباه ها، گراز ها و مرگ اخلاقیات و آگاهی و افول انسانیت، دیجنر هاءِ سایکوپث این کُرهِ آبی ر فتح کرده اند بدونِ خون ریزی، امیدی به ریفرم، انقلاب و رهایی نیست، کسی بآید و مرا ببرد زیرِ دوش، بد فرم بوی ادرار گرفته ام و استفراغ