مضارع مثمن اخرب مکفوف مستفعلن مفاعل مستفعلن فعل که از مزاحفات ترکیب رجز و هزج است یا مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن که باز از همان ترکیب است و آن ر نباید با مجتث که از متفرعات هزج و رمل است اشتباه گرفت در می می نامه ابن عروض

.
با جامه ای کبود که پوستش پیاز بود
گویا که باسنش غرق نیاز بود
هر لحظه سفت تر از پیش تیر من
سرکش امیدوار در نماز بود
.
می می نامه
ابن عروض