برخی با اختراع تلفن و عده ای با کشف اعداد ثابت در جهان پیرامونشان اثر می گذارند و دکتر سعید اسدی با گفتن جمله ای در من و دیگر شاگردانشان البته در ایامی که هنوز بخت سیاه اهل هنر از جهت سبز شدن محتاج برف سرخ نبود پس چیزی نتوانم سرود در وصفش جز آن چه قرن ها پیش رندی به نظم در آورد؛ آن تلخ وش که صوفی ام الخبائثش خواند، اشهی لنا و احلی من قبله العذارا