تصور علی بهراد ر سواء تمام کم و کاستی هاش به ویژه در تدوین توانستم یک بار ببینم و کبرنا مثل اشاعه فی قریه باور پذیر بود و سرگرم کننده و همراه دارنده و مفهوم فیلم در آن اتفاق افتاد کاش دایناسور هاء سینما تلویزیون و صدا و موزیک ایران زود تر بمیرند تا علی بهراد ها مجال رخ نمائی یابند