هم بستر شدن با گرگ ماده خاکستری ابراهیم پورباقر

.
گرگ هاء ماده خاکستری
گرگ تر
ماده تر
و خاکستری تر می شوند در چهل و چند سالگی
برای آنها دیگر سن و سال یک عدد نیست
زوزه ایست ممتد میانِ دریدن و دل سپردن
.
۲۰۲۳۱۲۰۹۱۹۲۵
هم بستر شدن با گرگ ماده خاکستری
ابراهیم پورباقر
مازندران