نمی توانی مهم ترین آدم زندگی کسی باشی، زیرا که اکثر آدم ها با فرهنگند و دچار عارضه اخلاق عمومی، آنها پیش از ظهور تو با امور و اشیاء احاطه دارنده تاریخیشان بسی زیسته اند، پس خودت به خودت بگو شب خوش و آرام چشمانت ر ببند