اکثر کسانی که از ایران خارج شده اند نمی خواهند شاهد اتفاق خوبی در ایران باشند زیرا با وقوع هر اتفاق خوبی، آنها دیگر چیزی برای فخر فروشی به ایرانی هاء داخل کشور ندارند پس در یک نمایشِ مضحک برای خود نقشی می گیرند و برای دیده شدن و به رخ کشیدن بازی می کنند