به عقیده این کمترین کمال تبریزی با ساختن فیلم سینمایی داستان دست انداز در سمت درست تاریخ ایستاده است پیشنهاد می کنم این فیلم را ببینید