اگر مطمئن بودم مرگِ قطعی وجود دارد مرگی که به موجودیتِ منِ ابراهیم در یادآوری پایان دهد یک ثانیه برای یک ثانیه این جهان ر تحمل نمی کردم