دلارِ کاغذیِ با پشتوانه چیست دلارِ کاغذیِ با پشتوانه، تولید است، ماشین، غذا، ساختمان، اسلحه، موشک، حتی آدم و دارو و کامپیوتر، اما کاغذِ دلاریِ بی پشتوانه چیست کاغذِ دلاریِ بی پشتوانه هیچ چیزی نیست، فیات است و با نابودیِ آنچه در پروسهِ تولید، تولید شده است، تبدیل به دلارِ کاغذی می شود اینست که حکومت ها برای اعتبار بخشیدن به کاغذ هاءِ بدونِ پشتوانه جنگ راه می اندازند تا پنجاه میلیارد دلارِ بی پشتوانهِ کاغذی در اروپا که از دههِ هفتاد جا مانده ارزش یابد تا کاغذ ها ر تا امرِ سیاسی ر تبدیل کنند به دلارِ کاغذیِ با پشتوانه