امان از فرومایه گی و فرومایه گان، شرمسارم اگر در برهه ای از زندگانیم چونان به نظر رسیدم، زان روی حاضرم چون اُدیپوس بی هیچ هم دمی بر بلنداءِ اذعان و اقرار قرار گیرم و خنجر آختهِ ندامت ر بر دیدگانم فرو برم، برچیده باد بی شرفی، بی عنوانی، دنائت، زعارت، رذالت، خیانت و خباثت، پاینده شرافت، مناعت و کرامت