مهندس حسین کیاکجوری نازنینم خرسندی یعنی دایره رفاقتت آن چنان تنگ شود که کسی جز تو نتواند در آن جای گرفت به ویژه خاکستری هاء زبون ترسو بی تفاوت و ماله کش عافیت طلب که برای لقمه نانی شاید یک استکان چای بیشتر مشتی پول کثیف حتی جرات نمی کنند کف بزنند پای دار ها