نمی توانم چیزی بنویسم نوشتن برای نوشتن کار من نیست من برای نوشتن برای بودن دلیل می خواهم بهانه ای کوچک در بی دلیل ترین حالت ممکن بی هیچ بهانه ای سکوت خواهم کرد