نازنینم در اینک روسپی می خوانیم؛ فاحشه ها به سینما نمی روند، فیلم نمی بینند، علاقه ای به مباحث اجتماعی سیاسی ندارند با آنچه که بشر به عنوانِ اثرِ مدرن خلق می کند رابطه ای ندارند، موزیک خوب نمی شنوند، تمِ موردِ علاقه آنها عشق است و بی شعوری، نهایتِ تلقیِ آنها از هنر و اثر آفرینی یک موزیکِ سخیفِ رمنتیکِ شش و هشت است و بشکن زدن و قر دادن با آن