بایست بپذیریم که سامان سالور در سه کام حبس یک کودک است با علاقه مندی هائی تماتیک در همان حد گاهی سن عدد نیست بلکه یک پارامتر موثر است در ارائه فلسفیدن برخی بزرگ نمی شوند برخی بایست بزرگ شوند و برخی دیگر هیچگاه کودک نبوده اند، سه کام حبس یک اثرِ عادی و معمولی با اندیشه و مضامینی بسیار سطحی و پیش پا افتاده است