ریکوئیم لاکریموسا به عقیده این کمترین از استوار ترین قطعات کنترپوانتیک در جهان است و بسیار کم غلط که ساخت آن نا تمام ماند اثری بسیار برانگیزاننده در ستایش مرگ و نیستی ماجرای ملاقات ءزرَئیل مَسِحا و آمادئوس