Avec tout le respect que je dois à Nathalie Heinich, je dois dire que parfois les fascistes ont raison

..
گاهی فاشیست ها درست می گویند
بایست ببینیم چه کسی به چه منظوری اثری ر خلق کرده است و بر اساسِ این معیار می توان بسیاری از آنها ر نابود کرد
به واقع بخش بزرگی از اثر آفرینان، مشتی سایکوپثِ دیجنر هستند که با محتواگریزی با تسلط بر فرم و ابزارِ ارائهِ آن توانستند از خود در عنوان اثرآفرین بسازند
به واقع
فرم پیام نیست
وجهِ بصریست
و وجه بصری نمی تواند مفهوم باشد
امریست که در تفهیم شرکت می کند
.
Ebrahim Pourbagher
May 2023