ای پادشه خوبان داد از غم تنهایی دل بی تو به جان آمد وقت است که باز آئی