شبیه آدم بود

.
به طرز وحشتناکی شبیه کسی هستی که دیگر نیست