تهران ر بیاور اینجا نازنین

.
نمی دانم چه کسی تهران ر از آنجا برد به شیراز
این آقا محمد خان بود که تهران ر از شیراز آورد به تهران
و تو تهران ر از تهران به اینجا
.
تهران ر بیاور اینجا نازنین
شبیه آدم بود
پیمبر دیوانه ای که تنها یک کتاب داشت
ابراهیم پورباقر
کلاغ علیل

آیا مازندرانی ها همان دِو ها پیش از نیاسینایی های مصر باستان پیکتوگلیف و آلفابت ر در حاشیه دریای مازندران اختراع کرده بودند آیا آنها از نجوم و ریاضی چیزی می دانستند چه رابطه ای میان تصورات آیینی آنها و سامیتیست ها وجود دارد

.
آیا مازندرانی ها دِوها؛ همانانی که به روایتی مبدع خط دیوانی هستند، پیش از نیا سینایی های مصر باستان توانسته بودند پیکتوگلیف و سپس الفابت ر اختراع کنند؟ آیا آنها از نجوم و مفهوم زمان درکی داشتند؟ یک دایره تو پُر در وسط و نُه دایره دیگر به دور آن به شدت شبیه منظومه شمسی به نظر می رسد، نُه مربع تودرتو و منظم که آرام آرام کوچک می شوند و سه مثلث بسیار بزرگ آن هم منظم و تودرتو، از روابط ریاضی حاکم بر ساختار که بگذریم، آیا نشانه های واضحِ عناصرِ پیشاسامیتیستی ر نمی توان در آن دید؟ این بخش از تاریخ نانوشته ر از زیر چرخ ها و زنجیر های لودر و بولدوزر سال ها پیش در یکی از تپه های باستانی مرزنوا همان مرزن آباد بیرون کشیدم و صد حیف که تنها بخش هایی که مشاهده می کنید تنها بخش های سالم باقی مانده از آن سازه به شدت ارزشمند و گواه است

شیءیت و وجوهات قابل لمس آن خصاءل ماضیه وجودند

.
به زودی حَیءِیَتِ تو به ءَمر تبدیل خواهد شد
شیءیت و وجوهاتِ قابلِ لمسِ آن خصاءلِ ماضیهِ وجودند
فرضیاتی چون عدمِ قطعیت با پدیدار گشتیِ ءُمورِ قطعی، حشویاتی خواهند بود ءز مُد افتاده و کودکانه نظیرِ تمامیِ آثارِ سینماءیِ علمی تخیلیِ ۴۰ سالِ پیش؛ بسی مضحک
.
۲۰۲۱۱۲۲۵۰۱۴۳
پلاستیک شفاف هدیه پستچی دیوانه
خودتخریبی واژگانی
ابراهیم پورباقر
کلاغ علیلی که می خواست تنها پرنده شهر باشد
مازندران