جهان در بی صاحب ترین وضعیت ممکنه خود است و هر گونه ابراز نظر درباره وجود یک طبقه الیت در راس هرم اداره آن توهمی محض است کپیتالیسم مرده است و نظم نوین جهانی به گور سپرده شده است

.
سقوط سرمایه داری افول کپیتالیسم در چاله گنداب مصرف زدگی مشهود است
این کمترین مرگ کپیتالیسم و نظم نوین جهانی ر زیر چکمه هاء بی نظمی متساطع از نئوخردبورژواسی اعلام می دارم
.
ابراهیم پورباقر
.
نوامبر ۲۰۲۳

آیا مردم اسرائیل واقعا فکر می کنند که حماس بدون هماهنگی با شین بت موساد سی آی ای ان اس ای و دیگر نهاد های امنیتی در غرب و شرق علی الخصوص خاور میانه به خاک اسرائیل یورش برده است

.
روی سخنم با ملت یهود است، فرزندان یعقوب، یعکعب، یاکوب که تحت عنوان نام اسرائیل، ازرِئیل در جایی از منتهی الیه غربی خاورمیانه سکنی گزیده اند
به تمام ایزدانِ زمینی و ماوراءِ آن سوگند که آنها دارند شما ر به خاطرِ مشتی دلار می کشند، سلاخی می کنند، برای زدوبندهاشان، برای ماله کشی بر تورم اقتصاد جهانی، فیات، ادامهِ نمایش و بازیِ قدرت
آنها همگی با هم متحد شده اند بر علیه شما
سرمایه دارانِ حکومت گرِ حریصِ بی سواد در مقابلِ ملتی که یا نا آگاه است یا خلع سلاح شده