و تخم مرغ هاء ما نیز جوجه خواهند شد

.
با تشکر از سطل برنج
TAPCO
و دماسنج رطوبت سنج
HTC-1
دستگاه جوجه کشی بیست عددی خانگی