دبستان ش… حکمت خدائی و دانش آموزی که می خواست نوبل بگیرد در ادبیات

.
فخر الله بود نامش
آن دیگر غلامِ علی
تجاوزی که می شد هر صبح به دانش آموزان در دبستان ش… حکمت خدائی
سیلی ها، ترکه ها، توهین ها
گاهی چند لگد با کفش هائی که ملی بودند بلّا و پاشنه هائی از جنس کائوچو
ردِ پنج انگشت، سرخ، بر صورتی، سفید
در صبح هائی که نمی توانست بیدار شود از خواب دانش آموزی که می خواست نوبل بگیرد در ادبیات
با خوانشی دوباره از افسانهِ افراسیابی که گاز می گرفت در ساعت هاء تفریح
پدر ها، خواهر ها، برادر ها، رفیقِ علی اصغر
ارتشی تمام قد در یک تجاوزِ دسته جمعی
۲۰۲۲۰۲۲۲۱۰۱۰
کلاغ علیل