ناظر یک امر است که تمایل دارد مادام سوژه گیِ خود ر به عنوانِ منِ مستقل اثبات کند پس امرانگیِ او یک جاودانگیِ پیوستهِ نامیراست