جهان و محتویاتش، پس از اهداء جایزه صلح نوبل به نرگس محمدی، برای من از حیز ابتصار و امتثال ساقط شده است ، همانندِ هدایت باید شیرِ گاز ر باز کرد ، چشم ها ر آرام بست چون در ها و پنجره ها و فرو خفت

.
تمامی امور و دغدغه مندی ها در تمامیِ سطوحِ این جهانی بسیار سطحی و پیشِ پا افتاده شده است…
گویا بایست به آن گزارهِ قرن سیزدهمی رجعت نمود که مردمِ خارج از نوارِ تمدنی علی الخصوص اروپاء شمالی ها یا بسیار بی تمدن و بی فرهنگ هستند یا ساده و کم عمق و بی اندیشه…
نه تخته پاره ای از جهتِ اتکا، نه اکسیژنی برای تنفس…
همانندِ هدایت باید شیرِ گاز ر باز کرد ، چشم ها ر آرام بست چون در ها و پنجره ها و فرو خفت…
.
پایانِ اثر آفرینی ر اعلام می کنم که آلن راب گری یه پیش تر به نقل از آدرنو گفته است
پس از آشویتز، اندیشیدن کاریست عبث…
.
ابراهیم پورباقر
۲۰۲۳۱۰۰۶۱۶۳۴
مازندران