آدم ها موجوداتی بسیار بیچاره و فلک زده ای هستند اما دوست داشتنی

.
آدم ها
آب دهانشون می ریزه
و آب بینی شون
شکمشون شل می شه
اسهال می شند
گوشاشون چرک می کنه و چشم هاشون بخار
اما همین آدم ها
دل می سپرند، دوست می دارند، زندگی می کنند و فکر
و می میرند
آدم ها موجوداتی بسیار بی چاره و فلک زده ای هستند
اما دوست داشتنی
من از همین لحظه به بعد می خوام تمام آدم ها ر دوست داشته باشم
حتی پدر و برادر هامو
تمام همسایه ها و خواهر هامو
حتی دشمنانم ر