سال های بی ثمر

.
اجرای قالب شیب دار ترانزیشن سد رودبار لرستان که در دوازده متر با خطای زیر هشت میلیمتر به مهندس میلانچی تحویل شد و شگفتا از برخی دوستان سابق که در تهران قالب های ده سانتیمتری خود ر به رخ ما می کشیدند به هر روی رفقای قدیمی فقط درد سرند ابتدا آنها ر برای سه سال بایست بایگانی کرد و سپس دور انداخت