نازنینم بایسته است عرض بدارم همگی فاحشه بودند و اهلِ تجارت، علی الخصوص این آخری، که فیلم نمی دید با پاهای پرانتزی که داشت، سعی می کرد شبیه مادر ها به نظر رسد، کارشناسِ ارشد در قیمت گذاری، گیر کرده بود در تربیت ناصحیح کودکیش، سرخوش از دروغ هائی که می شنید و می گفت فرزند ناخلفی دیگر، پرورش یافته در سُدوم و گُمِرا