در نهایت احترام به حسین قاضیان و فهیمه خضر حیدری بایست عرض نمایم نسل زد، متبوعه و محصولِ شرایط و وضعیتِ ابزارِ ابرازِ کنش است نه سن و سال، موجوداتی منفعل و دراگ زده که عاملیتِ انقلاب در آنها وجود ندارد، چپیده در عوالمی مجازی که قواعد و قراداد هاء حاکم بر آن فرسنگ ها با واقعیتِ تاریخی، سیاسی، اجتماعی و روانی فاصله دارد، همان که لیوتار در وضعیتِ پست مدرن می گوید؛ بی هیچ فاعلیتِ قهرمان سازانه در پسِ ذهن برساختهِ الگو ها و الگوریتم هاء نئو استعماری برای مهندسیِ رضایتِ توده و شبهِ خرده بورژواسیِ مایل به راست