صد برابر شدن یک موجود زنده در مدت چهار ماه هم لذت بخش است هم جذاب