دلتنگی قایق ران پیر

.
صدای تو آبیست
و نگاهت پُرِ مرغابی
موجست میانِ تو و آن دور دست
که مرغابی هایش
دلتنگیِ قایق رانِ پیر
فرو می برند با منقار
.
پلاستیک شفاف هدیه پستچی دیکانه