Four O’clocks flowers

.
A bowl full of Four O’clocks flowers is my pink world

.

از رنگ خاص گل های لاله عباسی می توانید در خوش رنگ تر کردن نوشیدنی ها استفاده کنید

The world around me is green, yellow and orange.
Pumpkin female flower
Pumpkin male flower
Okra flower and fruit

.

فرق گل های نر و ماده کدو ها در شکل ظاهری پرچم داخلی آن است که در گونه نر یک زائده بلند است و در گونه ماده چند زائده متصل در انتها