رفیق روز های سخت هنوز بیداری از ابراهیم پورباقر کلاغ علیل به میثاق بنی مهد درخت گلابی

.
رفیق روزهای سخت هنوز بیداری
بروی خشک لبت جای پای سیگاری
رفیق خسته من صدای بسته شدن
دورن سینه تو آرزوی بیداری
منم که مهر به سر بود و مهربانی ها
کنون که خسته ترم در هجوم بیماری
سوای کینه دشمن جدا ز اهریمن
شدم اسیر توهم و عشق بازاری
رفیق خسته نگویم که عشق سیخی چند
و نان مهر و عطوفت دروغ تکراری
چقدر زر زده ام چشم باز می بندم
دهان و حلق و گلویم به بغض اجباری
تمام عمر عذابت نمی دهد دنیا
بیا رفیق بخندیم در کمال بی عاری
از ابراهیم پورباقر
کلاغ علیل
به میثاق بنی مهد
درخت گلابی