تنها بود

.
گیر افتاده بود در جهانی که نمی توانست تکلیفش ر یکسره کند با اجزاءی غیر قابل درک
درد مشخصی داشت، ناتوانی در هضم آنچه به او می خوراندند، تحلیل ظواهر فریبنده شان
یکی همان ابتدا به او گفته بود
تو تنها نیستی
تنها بود
.
ابراهیم پورباقر
کلاغ علیل
مازندران
۲۰۲۱۰۳۰۶۱۱۱۱

SL men’s wallet

.
SL men’s wallet is one of Iran’s handmade and all leather products, which has a very high precision in design and other design parameters…
.
studio_loukeh

اینجا بهار سنجابیست پیرهن صورتی بر تن

.
اینجا بهار سنجابیست، پیرهن صورتی بر تن
اینجا بهار به رنگ سبز روشن است، تازه بشکفته، مراقب اعتلاء بادبادکی که نمی داند باد رفیقیست نیمه راه، تنها برای انتقال الکترون هاءی که درکی ندارند از مولکول آب با اتم هایش
اکسیژن، هیدروژن
.
مرزن آباد
کلاغ علیل
ابراهیم پورباقر
تهران ر نیاور اینجا نازنین
۲۰۲۱۰۳۲۷۱۰۰۰