تهران ر نفرین کرده است پیمبر دیوانه ای که تنها یک کتاب داشت عنوان اثری نوشتاری روایی تصویری تازه ای است از ابراهیم پورباقر کلاغ علیل

.

تهران ر نفرین کرده است با تمام محتویاتش، پیمبر دیوانه ای که تنها یک کتاب داشت

یادت که هست گفته بود در ستون هاء در هم تنیده مرداد و شهریور، توی آفتاب پنجره ای که بی شمار پرتقال داشت و نارنج، در هجوم بی امان زخم زبان هاء شکسته و ترد و تیز کاکتوس، کنار پرده هاء سخاوتمند عصر که گوشه هاء تاریک خاطراتت ر میان قفسه هاء مملو از کتاب روشن می کردند

تهران ر نفرین کرده است، تنها پیمبر دیوانه ای که شهامت نداشت پست ترین شهروند سدوم، گمراه ترینشان ر مجازات کند با صاعقه یا مه مرگ

عصاءی که نینداخت کلیم، هنوز در تقاطع دو بن بست

#کلاغ_علیل

۱۳۹۹۰۲۱۹۰۹۰۹

#تهران_ر_نفرین_کرده_است_پیمبر_دیوانه_ای_که_تنها_یک_کتاب_داشت

ابراهیم پورباقر

کلاغ علیل

There is no actually new thing

.

The effect is conceptualized in a give-and-take which is constrained by intellectual parties on both sides. There is no actually new thing. Every entity has to be filtered through human’s mind. Pronouns only deal with the appearance. Overuse of wisdom is a kind of psychosis which replaces experiance and emotions.