پایان فعالیت آموزشگاه سینمایی و سمعی و بصری ابراهیم توسط ابراهیم پورباقر مدیر مسئول آن مرکز به اداره ارشاد اسلامی شهرستان چالوس اداره کل مازندران و وزارت خانه مربوط اعلام شد

 

.

حسب نامه انصراف از فعالیت فرهنگی و هنری این جانب ابراهیم پورباقر مدیر مسئول آموزشگاه سینمایی و سمعی و بصری ابراهیم که در آبان ماه سال جاری به اداره کل حراست وزارت خانه ارشاد اسلامی مستقر  در تهران تحویل شد، یک رو نوشت هم از آن مرقومه در بهمن ماه نود و هشت به ریاست اداره ارشاد شهرستان چالوس تقدیم شد که پیرو آن دیروز عصر کلید مکان مورد اجاره به همراه هشت صندلی و دو میز از اموال دولتی که در اختیار این کمترین بود، صحیح و سالم به مالک آن دفتر؛ شورای اسلامی شهر مرزن آباد تحویل گردید…

بدیهی است پیوست به مفاد مندرج در زمینه متن نامه، این جانب ابراهیم پورباقر دانش آموخته کارگردانی سینما از دانشگاه سوره تهران از تاریخ یاد شده هیچ گونه فعالیتی ر تحت مجوز وزارت خانه مذکوره معنونه نخواهم داشت…

روزی که برف سرخ ببارد از آسمان

بخت سیاه اهل هنر سبز می شود

ابراهیم پورباقر دانش آموخته کارگردانی سینما از دانشگاه سوره

There is no actually new thing

.

The effect is conceptualized in a give-and-take which is constrained by intellectual parties on both sides. There is no actually new thing. Every entity has to be filtered through human’s mind. Pronouns only deal with the appearance. Overuse of wisdom is a kind of psychosis which replaces experiance and emotions.

Transparent Plastic The Mad Postman’s Gratuity

.

Transparent Plastic The Mad Postman’s Gratuity Says About Self Termination of Art , Self Destruction of Words and Practical , Functional and Anti-Generalisational Literature a Book of Ebrahim Pourbagher ; The impotent raven who dreamed to be the unique bird of the city.